Hướng dẫn cập nhật Apache lên phiên bản mới nhất trên Directadmin

Hướng dẫn cập nhật Apache lên phiên bản mới nhất trên Directadmin
Bạn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của apache bằng cách chạy:

/usr/sbin/httpd -v

Nếu bạn đang sử dụng CustomBuild mặc định hãy chạy như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs

Apache tùy chỉnh
Nếu bạn đang sử dụng customapache với phiên bản 1.3 của apache mới nhất, hãy chạy như sau:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
./build update
./build apache_mod_ssl

Nếu bạn đang sử dụng apache 2.x, hãy sử dụng "./build apache_2" thay vì apache_mod_ssl. Điều này sẽ cập nhật cả các tùy chọn cấu hình và phiên bản apache lên phiên bản mới nhất.

Khi cập nhật hoàn tất, bạn sẽ cần khởi động lại apache:

RedHat:
/sbin/service httpd restart

FreeBSD:
/usr/local/etc/rc.d/httpd restart