»
 »

Quang cao giua trang

Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPod

Thứ năm - 23/07/2015 18:20
Dưới đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực tiếp đến tập tin Firmware iPod cho tất cả các phiên bản phần mềm phát hành.
Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPod

Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPod

Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Safari, bạn phải vô hiệu hóa tính năng tự động giải nén. Nó có thể được dễ dàng hơn để chỉ cần sử dụng trình duyệt Firefox hoặc chrome.

Latest:
12.0.1 (6G): iPodtouch_12.0.1_16A404_Restore.ipsw

Full List:
1.1: iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw
1.1.1: iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw
1.1.2: iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3: iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4: iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
1.1.5: iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw
2.0.0: iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (Must purchase through iTunes)
2.0.1: iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.2.0 (1G): iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (2G): iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw
2.2.1 (2G): iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw
3.1.2 (3G): iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (3G): iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (2G): iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3G): iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.2 (2G): iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (3G): iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (2G): iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (3G): iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (4G): iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (2G): iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (3G): iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (4G): iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (3G): iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (4G): iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (3G): iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (4G): iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (3G): iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (4G): iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.3 (3G): iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (4G): iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (3G): iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (4G): iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (3G): iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (4G): iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (3G): iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (4G): iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (3G): iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (4G): iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (3G): iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (4G): iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (3G): iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (4G): iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (4G): iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
6.0.0 (5G): iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw
6.0.1 (4G): iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw 
6.0.1 (5G): iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.1.0 (4G): iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw 
6.1.0 (5G): iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.2 (4G): iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (5G): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (4G): iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (5G): iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
7.0.0 (5G): iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 
7.0.2 (5G): iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (5G): iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
6.1.5 (4G): iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw
7.0.4 (5G): iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
6.1.6 (4G): iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (5G): iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (5G): iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (5G): iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (5G): iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (5G): iPod5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (5G): iPod5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (5G): iPod5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (5G): iPod5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
8.1.1 (5G): iPod5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.2 (5G): iPod5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.3 (5G): iPod5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (5G): iPod5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (5G): iPod5,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.4.0 (5G): iPod5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (6G): iPod7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (5G): iPod5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (6G): iPod7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (5G): iPod5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (6G): iPod7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0.1 (5G): iPod5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (6G): iPod7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.2 (5G): iPod5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (6G): iPod7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (5G): iPod5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (6G): iPod7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2.0 (5G): iPod5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.0 (6G): iPod7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (5G): iPod5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (6G): iPod7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.3 (5G): iPod5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (6G): iPod7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3.1 (5G): iPod5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (6G): iPod7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (5G): iPod5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (6G): iPod7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.3 (5G): iPod5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (6G): iPod7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (5G): iPod5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (6G): iPod7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (5G): iPod5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (6G): iPod7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (6G): iPodtouch_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (6G): iPodtouch_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.1.0 (6G): iPodtouch_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (6G): iPodtouch_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (6G): iPodtouch_10.2_14C92_Restore.ipsw 
10.2.1 (6G): iPodtouch_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (6G): iPodtouch_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (6G): iPodtouch_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (6G): iPodtouch_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.3 (6G): iPodtouch_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11.0.0 (6G): iPodtouch_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (6G): iPodtouch_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.2 (6G): iPodtouch_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (6G): iPodtouch_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (6G): iPodtouch_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1.1 (6G): iPodtouch_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (6G): iPodtouch_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (6G): iPodtouch_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (6G): iPodtouch_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (6G): iPodtouch_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (6G): iPodtouch_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (6G): iPodtouch_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (6G): iPodtouch_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.1 (6G): iPodtouch_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.4 (6G): iPodtouch_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4.1 (6G): iPodtouch_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
12.0.0 (6G): iPodtouch_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0.1 (6G): iPodtouch_12.0.1_16A404_Restore.ipsw

Chú ý: Tất cả các Firmware sẽ được cập nhật sớm nhất.

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến