»
 »

Quang cao giua trang

Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPad

Thứ năm - 23/07/2015 18:16
Dưới đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực tiếp đến tập tin Firmware iPad cho tất cả các phiên bản phần mềm phát hành.
Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPad

Tổng hợp tất cả Firmware gốc IOS cho IPad

Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng Safari, bạn phải vô hiệu hóa tính năng tự động giải nén. Nó có thể được dễ dàng hơn để chỉ cần sử dụng trình duyệt Firefox hoặc chrome.

Latest:
12.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw


Full List:
3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 1): iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3,4): iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4): iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4): iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw 
6.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw 
7.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw 
7.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Unknown): iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Unknown): iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.3_12F69_Restore.ipsw 
8.3.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0_13A340_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0_13A340_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (): iPad6,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (): iPad6,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E236_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F72_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F72_Restore.ipsw

9.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 5 Wi-F): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F91_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.2_14F90_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.2_14F90_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_7,1_iPad_7,2_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_7,1_iPad_7,2_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_7,3_iPad_7,4_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_7,3_iPad_7,4_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Cellular): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E218_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.3.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3.1_15E302_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
11.4.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4.1_15G77_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw

Chú ý: Tất cả các Firmware sẽ được cập nhật sớm nhất.
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến